حقوق

پایان نامه ارشد : پایان نامه با موضوع الزام آور بودن آرای داوری مرکز و تعهد به شناسایی و اجرا

۳-۵ الزام آور بودن آرای داوری مرکز و تعهد به شناسایی و اجرا ۱-۳-۵ الزام آور بودن رأی داوری مرکز خصوصیت دیگری که کنوانسیون برای آرای داوری مرکز در نظر گرفته است، ویژگی الزام آور بودن رأی داوری است.  عبارات کلی مواد ۵۳ و ۵۴ بدان می پردازد.[۱] این موارد  در واقع بیان مجدد اصول […]